Nagyboldogasszony Plébánia Nagyszénás
Fő oltár

 

 
Menü
 
Boldog névnapot!

 

 

Kapcsolódó kép

 
Plébániánk élete
 
Karitász

 
Történetünk
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Társ Egyházközségek
 
Archivum
 
Alapító Okirat

Alapító Okirat

 


A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F §-ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján az alábbi jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetnek minősülő, közhasznú tevékenység kifejtésére létrejövő alapítványt hoz létre:

 

 

I.                  Az Alapító adatai:

 

Név: Római Katolikus Egyházközség

Cím:5931, Nagyszénás, Hősök útja 12.

Törvényes képviselője: A mindenkori plébános (2006. augusztusától: Kasuba Róbert)

Az Alapító önálló jogi személyiség, azonosító okiratának száma: Pk. 60138/1995/2

Törzsszáma: 7

 

II.               Az Alapítvány adatai és célja:

 

 1. Az Alapítvány neve: A Nagyszénási Katolikus Templomért és Egyházközségért Alapítvány
 2. Az Alapítvány székhelye: 5931, Nagyszénás, Hősök útja 12.
 3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet
 4. Az alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.
 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

 

Az Alapítvány tartós közérdekű célja:

 

Az Alapítvány azért jön létre, hogy Nagyszénás községben a hitéletet, az oktatást és a szociális munkát illetve az ezekkel kapcsolatos tevékenységeket támogassa, illetve, hogy a nagyszénási Római Katolikus Nagyboldogasszony Plébániatemplom belső felújítását, illetve a Plébánia és egy új közösségi ház létrejöttének anyagi alapjait megteremtse. Az Alapító, az Alapítvány létrehozásakor azt a megdönthetetlen tényt vette  alapul, hogy a magyar nép, közelebbről Nagyszénás Nagyközség lakóinak életéből nem lehet a kereszténység építő erejét elvitatni. Az Alapítvány célja az, hogy közösségi alkalmak teremtésével, az ifjúság illetve az idősebb korosztály támogatásával, kulturális események szervezésével illetve lebonyolításával, a nagyszénási lakosokat megfelelő hit és erkölcsbeni körülményekhez juttassa.

 

A templomunk amely nyolcvan esztendős, és amelyet a nagyszénási katolikus emberek 1926-ban, önerejükből építettek fel, illetve rendeztek be, rászorul a belső felújításra. Ennek lehetőségei csak akkor lesznek adottak, ha a megfelelő összeg a rendelkezésünkre áll.

Az Alapító, a Római Katolikus Egyházközség tudatában van annak, hogy önerejéből, illetve a nehéz körülmények között élő lakosság adományaiból soha nem lenne képes ezeket a terveket finanszírozni, ezért az Alapítványa nyitott, hogy ahhoz adományaival bárki csatlakozhasson, aki az Alapítvány céljaival egyetért.

 

 

6. Az Alapítvány jellege, közhasznú jogállása:

 

6.1 Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 

Hitéleti, szociális, kulturális és oktatási tevékenység

 

 

6.2 Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azokat elfogadja, támogatni kívánja.
Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.


6.3 Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeli adomány részbeni, vagy egészbeni felhasználására kizárólag az Alapítvány céljain belüli konkrét cél érdekében kerülhet sor.

 

6.4 A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne.
 

6.5 Az Alapítvány mûködése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegû jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.

 

6.7 Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító Okirat használatában az alábbiakat jelenti: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyûlési képviselõi, megyei, fõvárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.III.           Az Alapítvány vagyona

 

 1. Induló vagyonként az Alapító 1000.000,-Ft, azaz Százezer forintot  bocsát jelen Alapító Okirat aláírásával egyező időpontban készpénzben az Alapítvány rendelkezésére, melynek igazolására az Alapító jelen Alapító Okirat mellékleteként csatolja a letéteményes bank által kiadott hiteles igazolást.
 2. Az Alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon használhatja fel.
 3. Csatlakozás esetén az ezáltal keletkező anyagi forrásokat is az alapítványi célok megvalósítására kell fordítani. Az Alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a célok elérését közvetlenül segítő szolgáltatások, vagyontárgyak felajánlásával
 4. Az Alapítvány bevételeit és vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai megvalósítására fordítani. Az Alapítvány céljai elérése érdekében, de kizárólag ezeknek alárendelten azaz másodlagosan a tartós közérdekű célok megvalósítása és a közhasznú tevékenység kifejtése érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet végezhet. Az Alapítvány működése során a gazdasági vállalkozási tevékenység aránya nem haladhatja meg a tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében végzett valamint a közhasznú tevékenységeket. A gazdasági vállalkozási tevékenységből elért bevételeket az Alapítvány köteles tartós közérdekű céljának megvalósítása valamint közhasznú tevékenysége érdekében felhasználni.

 

IV.           Az alapítványi vagyon felhasználása, az Alapítvány mint közhasznú szervezet gazdálkodása

 

 1. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratóriumi tagok szótöbbségi  döntéssel döntenek. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
 2. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja követi az Alapító Okirat II./5.. valamint 6.1 pontjában felsorolt célok megvalósításának valamint tevékenységek kifejtésének jellegét. Az alapítványi vagyon felhasználása pályázatok kiírása, eseti támogatás folyósítása és természetbeni juttatás nyújtása útján történik.  A pályázatok kiírásáról és elbírálásának rendjéről valamint határidejéről, az ösztöndíjak odaítélésének feltételeiről, az eseti támogatások folyósításáról és a természetbeni juttatások biztosításáról a Kuratórium dönt. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
 3.  Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célok megvalóítására fordítja.
 4.  Az Alapítvány mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitõl – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerzõdés alapján részesülhet támogatásban. A szerzõdésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
 5. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetõk, az Alapítvány által nyújtott juttatásokat, szolgáltatásokat ismertetõ írásbeli tájékoztatókat, az Alapítvány mûködésére vonatkozó adatokat valamint a beszámolókat a Kuratórium elnöke a jelen Alapító Okirat V./11. pontja alapján hozza nyilvánosságra a szolgáltatások és juttatások, valamint az Alapítvány nyilvános mûködésének biztosítása és megismerhetõsége érdekében.
 6. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a felelõs személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
 7.  Az Alapítvány közhasznú szervezetként váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírt nem bocsáthat ki.
 8.  Az Alapítvány közhasznú szervezetként vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetõ mértékû hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitõl kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
 9. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési szabályzat készítési kötelezettsége nincs. Az Alapítvány az alapítványokra illetve a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi elõírásoknak megfelelôen gazdálkodik.

V.              Az Alapítvány szervezete és működése

 1. Az Alapító az Alapítvány legfõbb, általános ügydöntõ, ügyintézõ, képviselõ és kezelõ szerveként a Kuratóriumot bízza meg.
 2. Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezelésérõl és a céloknak megfelelõ felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik.
 3. A Kuratórium - a jogszabályok által meghatározott keretek között - önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben.
 4. A Kuratórium határozza meg a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelõen az alapítványi vagyon kezelésének feladatait, a vagyon felhasználásának módját és az alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit.
 5. Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma - az elnököt is beleértve – 4 fő. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány mint közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõi. A Kuratóriumnak mindig tagja az Alapító törvényes  képviselője, 1 fő.
 6. A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések írásbeli összehívásáról, a napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját megelőző 15. napig a kuratóriumi tagokkal és az egyéb érintettekkel való előzetes, írásbeli közléséről.
 7. Az elnök készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, valamint vezeti a határozatok könyvét. A határozatok könyve tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát valamint személyét.
 8. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést.
 9.  A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed:


a.) A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás megszervezésére,
b.) Az alapítványi vagyon bõvítésére, megõrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatalára,
c.) Az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedõk, illetõleg az alapítványi célok megvalósulását elôsegítõk részére ösztöndíj meghatározására, odaítélésére, folyósítására,
d.) Az elõzõ évrõl készített beszámoló jelentés, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadására,
e.) Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására,

f.) A Kuratóriumi tagok és a munkaszervezet tisztségviselõi díjazásának és költségtérítésének elfogadására és megállapítására azzal a megkötéssel, hogy a Kuratórium tagjai részére kizárólag abban az esetben és kizárólag olyan mértékben nyújtható díjazás vagy folyósítható költségtérítés, amely az Alapítvány tartós közérdekű céljának megvalósítását és közhasznú tevékenysége kifejtését semmilyen formában nem veszélyezteti
g.) A munkaszervezet mûködésének, feladatainak meghatározására, ellenõrzésére,
h.) A következõ évi költségvetés elfogadására.


10. A Kuratórium határozatait egyszerû szótöbbségi döntéssel hozza meg,  szavazategyenlõség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább 3 tagja jelen van.
11. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minõsül elõnynek az Alapítvány mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás.

A Kuratórium ülése nyilvános .A Kuratórium döntéseirõl az Elnök az érintetteket írásban értesíti és gondoskodik a határozatoknak az Alapítvány székhelyén illetve az Alapítvány internetes oldalán  történõ azonnali, 8 naptári napra történõ kifüggesztésérõ illetve megjelentetéséről. A kifüggesztés idõtartamába a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele.

12. A Kuratórium az Alapítvány adminisztratív (operatív) feladatainak ellátására munkaszervezetet is mûködtethet ügyvezetõ irányításával. A Kuratórium az ügyvezetéssel kuratóriumi tagot is megbízhat. Az Alapító jelen Alapító Okirat aláírásával felhatalmazza a Kuratóriumot arra, hogy az alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosítson, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetõleg terjedelmét. Az alkalmazott képviseleti joggal való felruházására az Alapító meghatározó befolyásának tilalmára és a bankszámla feletti együttes rendelkezési jog gyakorlására vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerülhet csak sor.


13. Az Alapítvány Alapítója és az Alapítvány számára felajánlást tevõ személyek, valamint ezek hozzátartozói az Alapítványtól támogatást nem kaphatnak.


15. A Kuratórium tagjai: Elnök: Gilyén Irén Katalin

(Cím:5931, Nagyszénás, Rózsa u. 6)

     Tóth Szilárd

(Cím: 5931, Nagyszénás, Ságvári u. 52.)

     Pogonyiné Tóth Ilona

Cím: 5931, Nagyszénás, József Attila u. 69/1)

     Kasuba Róbert

(Cím: 5920, Csorvás, Hunyadi u. 11)


16. Az Alapítvány képviselõje és a Kuratórium bankszámla felett rendelkezni jogosult tagjai az Alapítóval nem állhatnak hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá–és fölérendeltségi vagy összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az Alapító és hozzátartozói, valamint az Alapítóval bármilyen függõségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai, ezen személyek meghatározó befolyást az Alapítvány mûködésére valamint a Kuratórium tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak.

A közhasznú szervezet megszûntét követõ két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig - vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt.


17. Az Alapító rögzíti, hogy az Alapítvány várható éves bevétele az alapítás évében az Ötmillió forintot nem éri el, ezért Felügyelõ Szerv létrehozataláról nem rendelkezik. Amennyiben az Alapítvány mint közhasznú szervezet éves bevétele a jövöben az Ötmillió forintot eléri vagy meghaladja, az Alapító az 1997. évi CLVI. törvény vonatkozi rendelkezései alapján gondoskodik felügyelõ szerv létrehozásáról

 

VI.           Az Alapítvány képviselete

1. Az Alapítványt ....Gilyén Irén................ képviselõ önállóan  jogosult képviselni.

2. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog ....Gilyén Irén....... valamint .............Tóth Szilárd. kuratóriumi tagokat együttesen  illeti meg.

3. Utalványozási joggal az Alapító Okirat VI/2. pontjában megjelölt kuratóriumi tagok ketten együttesen rendelkeznek.


5. Az Alapítvány alkalmazottja képviseleti jogának módjáról, terjedelmérõl a Kuratórium határozattal dönt a jelen Alapító Okirat V./12. pontjában foglalt rendelkezések szerint.

 


VII. Az Alapító Okirat módosítása


Az Alapító Okiratot az Alapító a Ptk. 74/B. §. (5) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja.

 

     VIII. A közcélú adománygyűjtés szabályai


1. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történõ adománygyûjtés nem járhat az adományozók, illetõleg más személyek zaklatásával, a személyhez fûzõdõ jogok és az emberi méltóság sérelmével.

Az Alapítvány mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történõ adománygyûjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhetõ.


2. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

 

     IX. A beszámolási szabályok


Az Alapítvány mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejûleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, melyről a kuratóriumi tagok egyszerű szótöbbségi döntéssel döntenek

A közhasznúsági jelentést a Kuratórium közzé teszi a helyi sajtóban illetve az Alapítvány internetes oldalán.

 

 

     X. A nyilvántartási szabályok


Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységébõl, illetve vállalkozási tevékenységébõl származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

 

 

XI. Az Alapítvány megszűnése

 

Az Alapítvány bármely okból történõ megszûnése esetén a megszûnés idején meglévõ vagyont az alapítványi célokkal azonos, vagy hasonló célú alapítványok támogatására kell fordítani.

Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszûnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetõleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerzõdésébõl eredõ kötelezettségeit idõarányosan teljesíteni.

XII. Záró rendelkezések


1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok valamint az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak.


2. Az Alapítvány létrejöttének és a jogi személyiség valamint a közhasznú jogállás elnyerésének feltétele, hogy a Békés Megyei Bíróság  az Alapítványt határozatával jogerõsen az alapítványok nyilvántartásába vegye valamint közhasznú szervezetté minõsítse.


3. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet mûködése során keletkezett okiratokba bárki betekinthet, amennyiben ez az Alapítvány vagy mások jogszabály által védett jogait (különös tekintettel az üzleti titkokra, a személyiségi jogokra, a szellemi alkotások és a személyes adatok védelmére) vagy jogos érdekeit nem sérti vagy nem veszélyezteti. Az iratokba való betekintés lehetõségét a Kuratórium elnöke köteles biztosítani az érdeklõdõ számára elõzetes idõpont egyeztetést követõen, az Alapítvány székhelyén, felügyelet mellett.


4. Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az általa tett Alapítványt nem vonhatja vissza.
Kelt: Nagyszénás, 2006. november 25.

 

 

Kasuba Róbert

Plébános, az Alapító jogi képviselője

 
Pályázati támogatások
 
Keresztség szentsége

 

 
Házasság szentsége

 

 
Első áldozás

Elsőálldozás

 

 

      

Temetés szentelménye

 

 

 

 

 
Alapítványunk
 
Hivatalos információk
 
Kitekintés
 

Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!